Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haner Kunststoffen & Infra Innovatie bv, gevestigd en kantoorhoudende te Wezep, gedeponeerd onder handelsregister nummer 56178301 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle.

 

Artikel 1. Algemeen

 • 1.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop van producten, gesloten tussen Haner Kunststoffen & Infra Innovatie bv, nader te noemen: “leverancier”, en een wederpartij, nader te noemen: “afnemer”.
 • 1.2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts rechtsgeldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en schriftelijk door leverancier werd ondertekend c.q. bekrachtigd.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 • 2.1. Alle offertes en aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Een aanbod geldt gedurende 4 weken, nadat het aanbod aan wederpartij schriftelijk kenbaar is gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn is leverancier niet meer gehouden haar aanbod gestand te doen.
 • 2.2. De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de omvang van de koopovereenkomst juist en volledig weer te geven.
 • 2.3. De door leverancier geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW. De in de offerte vermelde aanbieding, prijsopgave en opdrachtbevestiging worden gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties.
 • 2.4. Leverancier is niet gehouden de overeenkomst uit te voeren tegen een in de offerte, opdrachtbevestiging vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke druk-, schrijf-, of evidente calculatiefout. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haner Kunststoffen & Infra Innovatie bv, gevestigd en kantoorhoudende te Wezep, gedeponeerd onder handelsregister nummer 56178301 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle.

Artikel 3. Overeenkomsten

 • 3.1. Overeenkomsten, telefonische orders daaronder begrepen, komen eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien deze schriftelijk door leverancier aan afnemer zijn bevestigd en laatstgenoemde niet binnen drie werkdagen nadien schriftelijk middels aangetekend schrijven met handtekening retour tegen de inhoud heeft geprotesteerd.
 • 3.2. Elke overeenkomst wordt door leverancier onder de opschortende voorwaarde gesloten, dat de kredietwaardigheid van afnemer genoegzaam is gebleken. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft leverancier het recht, op kosten van de afnemer, zekerheid te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.

Artikel 4. Prijswijzigingen

 • 4.1. In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is van een wijziging van de hoogte van grondstofprijzen, van belastingen, lonen, heffingen, premies welke dan ook, opgelegd van overheidswege, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien en voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de overeenkomst en van leverancier niet verwacht kan worden dat zij zonder prijsverhoging de overeenkomst blijft uitvoeren.
 • 4.2. Indien van opgemelde bevoegdheid gebruik wordt gemaakt en leverancier de overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen, terwijl leverancier alsdan in geen geval gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding aan afnemer.

Artikel 5. Aansprakelijkheid afnemer

 • 5.1. Alvorens afnemer met de verwerking van de gekochte en de door leverancier afgeleverde materialen kan beginnen, dienen de afgeleverde bouwstoffen te worden gecontroleerd op onder andere, doch niet daartoe beperkt: technische specificaties, hoeveelheden, alsmede bijgevoegde verwerkingsvoorschriften.
  5.2. Afnemer is verplicht de door leverancier afgeleverde materialen overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakwerk te verwerken, dan wel te laten verwerken; meer specifiek dat de in de overeenkomst vermelde documentatie, waaronder verkoopinformatie, verwerkings- en plaatsingsrichtlijnen stipt zullen worden opgevolgd.

Artikel 6. Verplichtingen leverancier

 • 6.1. De leverancier staat ervoor in dat het product een goede hoedanigheid bezit, geschikt is voor het doel waarvoor het blijkens de overeenkomst is bestemd en voldoet aan de geldende normen, alsmede aan de in de overeenkomst en het product gestelde eisen.

Artikel 7. Levertijden

 • 7.1. Alhoewel levertijden uitdrukkelijk nimmer voor de leverancier als fatale termijn zijn te beschouwen, spant leverancier zich tot het uiterste in binnen de door de afnemer gewenste levertijd te presteren.
 • 7.2. De afnemer heeft evenwel geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, dan wel indien de overschrijding het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van grove schuld en/of opzettelijke nalatigheid zijdens leverancier.
 • 7.3. Wegens overschrijding van de levertijd kan de afnemer de order niet annuleren, de ontvangst weigeren, of de betaling opschorten.

Artikel 8. Levering en risico

 • 8.1. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van leverancier. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van afnemer.
 • 8.2. De keuze van het vervoermiddel is aan de leverancier.
 • 8.3. Indien bij transport voor risico van leverancier beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document worden aangetekend, is leverancier daarvoor niet aansprakelijk.
 • 8.4. De zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door afnemer te zijn aanvaard:
  sub a. bij levering af magazijn, zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
  sub b. bij franco levering, zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
 • 8.5. Bij levering franco werk behoeft leverancier de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk bereidbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het betreffende transportmiddel, terwijl afnemer verplicht is de zaken aldaar direct in ontvangst te nemen.
 • 8.6. Indien levering franco werk werd overeengekomen, zal door de betreffende transporteur het tijdstip waarop de zaken op het werk zijn aangekomen worden genoteerd. Bij levering franco werk wordt ervan uitgegaan dat binnen één handling gelost kan worden; bij ontstane vertraging zal de transporteur losuren administreren op de te overhandigen vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document en zullen deze aan afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Reclamaties

 • 9.1. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of transportdocument wordt geacht de hoeveelheid en de juiste soort van de geleverde bouwstoffen weer te geven. Klachten verband houdende met zichtbare, dan wel op eenvoudige wijze vast te stellen, dan wel te controleren onvolkomenheden in het geleverde, dienen op straffe van verval van recht van reclamatie terstond na ontvangst van de zaken schriftelijk en wel binnen twee werkdagen nadien aan leverancier te worden gemeld.
 • 9.2. De afnemer heeft de plicht de aan haar door leverancier afgeleverde bouwstoffen te keuren of te laten keuren op onder meer de technische specificaties, de hoeveelheden alsmede dat de afgeleverde bestelling overeenkomt met het door de afnemer bestelde materiaal, alvorens de bouwstoffen in het werk kunnen worden gebracht.
 • 9.3. Als en voor zover de afnemer de bouwstoffen in het werk heeft gebracht en geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt, wordt het geleverde als goedgekeurd beschouwd, behoudens tegenbewijs te leveren door de afnemer.
 • 9.4. Reclamaties van verborgen gebreken in de geleverde zaken dienen, gezien hun aard en het doel waarvoor zij worden verwerkt, terstond na ontdekking ervan, uiterlijk binnen twee werkdagen nadien, schriftelijk aan leverancier te worden gemeld, opdat laatstgenoemde in de gelegenheid wordt gesteld de geleverde partij te kunnen laten onderzoeken.
 • 9.5. Indien een klacht gegrond is, zal leverancier naar keuze overgaan, hetzij tot herleverantie van vervangende producten om niet, hetzij tot restitutie van de koopsom betreffende de non-conforme producten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • 10.1. Behoudens aan een eventuele toepasselijke garantie door de afnemer te ontlenen aanspraak als bedoeld in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, is de leverancier na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het product.
 • 10.2. Indien het product of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat dat aan de leverancier kan worden toegerekend en waarvan de afnemer de leverancier binnen zes weken na ontdekking schriftelijke mededeling heeft gedaan, is de leverancier voor dat gebrek ten opzichte van de afnemer aansprakelijk. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de afnemer ondanks nauwlettende controle niet bij aflevering is geconstateerd of behoefde te worden geconstateerd.
 • 10.3. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van twee jaren na de datum waarop afnemer schriftelijke melding van het verborgen gebrek aan leverancier heeft gedaan, waarbij de administratie van leverancier bindend is, behoudens tegenbewijs te leveren door afnemer.
 • 10.4. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot 50% van de netto factuurwaarde overeenkomend met de betreffende leverantie, de BTW daarvan uitgezonderd.
  10.5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, aan derden verbeurde boetes, zogenaamde uitbouwschade, verlies van orders, winstderving, beredderingskosten en dergelijke, alles in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 11. Overmacht

 • 11.1. Leverancier is niet aansprakelijk voor niet, niet tijdige of gebrekkige nakoming van haar verplichtingen voor zover dit het gevolg is van overmacht.
 • 11.2. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming van leverancier die haar niet kan worden toegerekend. Van een dergelijke tekortkoming is sprake indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Overmachtsituaties zijn onder meer: oorlog, oorlogsdreiging, staat van beleg, mobilisatie, overstroming, brand, explosies, bedrijfsbezetting, werkstaking, vorst, niet of niet tijdige leveringen door toeleveranciers/producenten van leverancier, vervoersproblemen, nieuwe wetgeving, regelingen of besluiten van overheden welke productie en/of uitlevering van voor afnemer bestemde zaken belemmeren.
 • 11.3. In geval van overmacht heeft leverancier het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst, de levering op de schorten tot na de overmacht, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enigerlei schadevergoeding.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud

 • 12.1. Betaling van facturen dient te geschieden aan leverancier op een door laatstgenoemde aan te wijzen bank- en/of girorekening wegens geleverde zaken, zonder korting of schuldvergelijking, en wel binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 • 12.2. Indien de afnemer niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichting voldoet, is de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is. Alsdan wordt de wederpartij jegens leverancier de wettelijke handelsrente verschuldigd, verhoogd met een percentage van 3% over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, berekend over iedere dag dat afnemer in staat van verzuim verkeert.
 • 12.3. Bij wijze van financiële prikkel dat afnemer tijdig stipt aan diens betalingsverplichtingen voldoet, is de afnemer bij het niet dan wel niet tijdig voldoen van het verschuldigde bedrag een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 10% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van euro 750,00 (zegge: zevenhonderd vijftig euro).
 • 12.4. In alle gevallen waarin reeds uitgeleverde zaken nog niet door de afnemer ten volle werden betaald, blijven de geleverde zaken het eigendom van leverancier, totdat de afnemer aan al diens verplichtingen jegens leverancier ter zake van alle krachtens enige overeenkomst aan de afnemer geleverde of te leveren zaken ten volle heeft voldaan. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op alle vorderingen wegens enige tekortkoming van de afnemer in de nakoming van diens verplichtingen tegenover leverancier uit hoofde van dergelijke overeenkomsten.
 • 12.5. Het is afnemer niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.
 • 12.6. Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen uitsluitend in het kader van een normale uitoefening van diens bedrijf. De afnemer is gehouden deze zaken eveneens slechts onder beding van eigendomsvoorbehoud, overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Indien volledige nakoming van de verplichtingen van de afnemer redelijkerwijs niet meer mogelijk of te verwachten is, is afnemer gehouden een op handen zijnde verkoop terstond en schriftelijk aan leverancier te melden.
 • 12.7. Ter zake de omvang van de betalingsverplichting van de afnemer uit hoofde van de met leverancier gesloten koopovereenkomst is de door de leverancier ter zake bijgehouden (interne) administratie bindend, behoudens door de afnemer te leveren tegenbewijs.

Artikel 13. Garantie

 • 13.1. Als en voor zover leverancier garantie heeft afgegeven, ziet deze slechts toe op de door leverancier aan afnemer afgeleverde zaken in het kader van een gesloten koopovereenkomst. De inhoud, aard, duur en omvang van de garantie worden bepaald aan de hand van tussen partijen schriftelijk overeengekomen technische specificaties, in welk geval door leverancier een schriftelijke garantieverklaring zal worden verstrekt.

Artikel 14. Ontbinding

 • 14.1. De overeenkomst van koop/verkoop eindigt tussentijds onmiddellijk en van rechtswege, indien de afnemer in staat van faillissement is geraakt, aan hem surseance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, beslag op zijn zaken wordt gelegd, zijn beroep of bedrijf staakt, in welke gevallen leverancier een direct opeisbare vordering op afnemer heeft als overeenkomt met de stand van de uitvoering van de koopovereenkomst, onverlet het recht van leverancier op schadevergoeding.
 • 14.2. Indien het aan de afnemer opgedragen werk, waartoe de levering door de leverancier plaatsvindt, wordt geschorst of tijdelijk stilgelegd, heeft de leverancier recht op vergoeding van de (stagnatie)schade die zij ten gevolge van de opschorting lijdt.
 • 14.3. Indien het aan de afnemer opgedragen werk, waartoe de levering door de leverancier plaatsvindt, in onvoltooide staat wordt beëindigd, is afnemer bevoegd de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dit geval heeft de leverancier recht op de prijs, vermeerderd met de kosten die de leverancier als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken, en verminderd met de door haar door de beëindiging bespaarde kosten. Het vorenstaande laat onverlet het recht van leverancier op schadevergoeding waaronder, doch niet daartoe beperkt, kosten wegens improductiviteit, leegloop van haar orderportefeuille.

Artikel 15. Bijzondere voorwaarden

 • 15.1. Afnemer zal leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van de verwerkte en door leverancier afgeleverde zaken, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
 • 15.2. Afnemer is niet bevoegd zijn aan de overeenkomst met leverancier te ontlenen rechten dan wel uit dergelijke overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen aan derden over te dragen, welke rechten en verplichtingen evenmin vatbaar zijn voor overgang van rechtswege, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 • 16.1. Alle met leverancier aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht, zulks met uitdrukkelijke uitsluiting van het te Wenen gesloten VN-koopverdrag (CISG).
 • 16.2. Alle geschillen, welke ook daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.